Δράση 4: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ενίσχυση ελληνομάθειας και πολυγλωσσίας 

Η Δράση 4 αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για ενίσχυση ελληνομάθειας και πολυγλωσσίας. Για το σκοπό αυτό θα διοργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης τα οποία θα συνδυάζουν την διδασκαλία στο σεμινάριο και την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με την  εξ αποστάσεως μεθοδολογία (distant learning) μέσω πλατφόρμας Moodle. Στόχος της αξιοποίησης και της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας είναι η διασύνδεση των πέντεσχολείων με εκπαιδευτικούς και πρακτικές από άλλα σχολεία με αντίστοιχους μαθητικούς πληθυσμούς. Ακόμη η δράση θα υλοποιηθεί μέσω της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή dossier το οποίο θα αποτελεί οδηγό για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και θα καλύπτει ποικίλες πτυχές του ζητήματος αυτού (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, διαχείριση λάθους και αξιολόγηση, διεύρυνση λεξιλογίου για ακαδημαϊκή χρήση γλώσσας- συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων μαθημάτων). Παράλληλα η παραγωγή επιμορφωτικού υλικού με τη μορφή βίντεο και τη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που  περιλαμβάνει υλικό (επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό) για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης θα εμπλουτίζει τη διαδικασία επίτευξης των στόχων της Δράσης 4.  Μέσα στο πλαίσιο  της Δράσης 4 θα  χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένο λογισμικό που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Επεξεργασίας Λόγου στην Αθήνα και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή/και αντίστοιχα λογισμικά από άλλους  εξειδικευμένους φορείς και οργανισμούς που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο λογισμικό ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν στη  διδασκαλία.