Δράση 1: Συστηματική έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων θεσμών, μέτρων και πρακτικών 

Η  Δράση 1 που αφορά στη συστηματική έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων θεσμών, μέτρων και πρακτικών θα γίνει μέσω ανάλυσης περιεχομένου εγγράφων, συγκέντρωσης δεδομένων από τους εμπλεκόμενους με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και αξιοποιώντας εργαλείο διάγνωσης αναγκών. Ειδικότερα στα συμμετέχοντα σχολεία θα γίνει μελέτη όλων των εγγράφων και υλικού που αφορά στην εκπαιδευτική πολιτική και με βάση το οποίο λειτουργούν τα σχολεία. Επίσης θα γίνουν συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για διάγνωση αναγκών μέσω συγκεκριμένων εντύπων και αναστοχαστικής συζήτησης. Τέλος θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις και θα δοθούν ερωτηματολόγια για τη συγκέντρωση στοιχείων για την αποτελεσματικότητα των δράσεων.

Το λογισμικό NVivo θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση, ανάλυση και επεξεργασία του περιεχομένου εγγράφων, των ανοικτού τύπου ερωτήσεων από τα ερωτηματολόγια καθώς και για τις συνεντεύξεις. Το λογισμικό  Endnote θα χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση των διαφόρων εγγράφων.