Δράση 3: Λειτουργία ομάδας διαμεσολαβητών-υποστηρικτών για γονείς και παιδιά

Η Δράση 3 εστιάζει στη λειτουργία ομάδας διαμεσολαβητών-υποστηρικτών – συνδέσμων για αξιοποίηση και διασύνδεσή τους με τις σχολικές κοινότητες. Για την προετοιμασία για το ρόλο αυτό θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις για μέλη της κοινότητας των μεταναστατών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες για το ρόλο τους ως σύνδεσμοι – διαμεσολαβητές-υποστηρικτές. Στα σεμινάρια θα διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή/και επιστήμονες από πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά  ιδρύματα με αγορά υπηρεσιών μέσω δημιουργίας μητρώου εκπαιδευτών. Ο λειτουργός ΠΙ που θα λειτουργεί ως διευκολυντής-συνεργάτης του σχολείου θα συνεργάζεται με τη διεύθυνση του σχολείου για την αξιοποίηση των διαμεσολαβητών-υποστηρικτών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων που εφαρμόζουν τις δράσεις.

Μεταφρασμένα έντυπα από γονείς στα Tagalog

Έντυπα για το νηπιαγωγείο

Κανονισμοί λειτουργίας 

 

Έντυπα για το Δημοτικό Σχολείο 

Ενημέρωση για τη νέα χρονιά 

Έντυπο για αλλεργίες 

Έντυπο εξουσιοδότησης για χορήγηση φαρμάκου

Ενημέρωση με sms

Συνάντηση με γονείς 

Συγκατάθεση για φωτογραφίες 

 

Έντυπα για το Γυμνάσιο 

Οδηγίες προς μαθητές

Οδηγίες προς γονείς 

Στολή μαθητών 

Ερωτηματολόγιο υγείας

Δήλωση για φωτογραφίες 

Λήπτες βοηθήματος 1

Λήπτες βοηθήματος 2

Καθαριότητα σχολείου

Δήλωση για επικοινωνία με γονείς 

Επιβεβαίωση λήψης εντύπων