Δράση 2: Συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης σε ζητήματα διαχείρισης της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας

Η Δράση 2 αφορά στη συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης σε ζητήματα διαχείρισης της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας. Θα υλοποιηθεί μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια εργαστηριακής μορφής. Στα σεμινάρια θα διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή/και επιστήμονες από πανεπιστημιακά και άλλα εκπαιδευτικά  ιδρύματα με αγορά υπηρεσιών μέσω δημιουργίας μητρώου εκπαιδευτών. Επίσης θα διεξαχθούν αναστοχαστικές συναντήσεις με την ευθύνη λειτουργού ΠΙ που θα λειτουργεί ως διευκολυντής/ντρια για το σχολείο/τμήματα που θα κάνουν τι εφαρμογές. Στο πλαίσιο των αναστοχαστικών συναντήσεων θα διερευνάται η διασύνδεση της γνώσης που θα αποκτηθεί από τις επιμορφώσεις με την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στη σχολική τάξη. Ακόμη η διαδικασία υλοποίησης της δράσης ενισχύεται με τη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που  περιλαμβάνει υλικό (επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό) και την παραγωγή οδηγού εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού βίντεο για το πώς το τρίπτυχο ταυτότητα-ετερότητα – κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο – μεθοδολογία της διδασκαλίας μπορούν να αξιοποιηθούν.      

Εκπαιδευτικό βίντεο για τη διαχείριση της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας